TSELA YA HO PHELA HANTLE
SENTHARA YA MEHLODI YA HO ITHIBELA

Bonnyane ba ho thibela bo hlahisa boholo ba phodiso.

Dibukana tsena tsa ho phela hantle di ngwetswe ho fana ka tsebo ya seo o ka se etsang ho thusa ho itlhokomela le ba bang.

Disebediswa kaofela, ho kenyelletsa le dibukana le matshwao a kopolleha.

Re ho kgothalletsa ho sebedisa le ho fana ka tsebo ena.

Le hoja re fana ka sebaka sa ho arohana, re mmoho ditabeng tsena.Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang
Ho Jaleha ha Baktheria le Kokwana-hloko
Tsela ya ho Thibela ho Jaleha ha Mafu ka ho Itlosa ho Batho
Tsela ya ho Apara Sesireletsa Sefahleho
Thlokomediso e ekeditsweng hae
Thlokomediso e ekeditsweng mosebetsing
Ho Hlwekisa le ho Sebedisa Sanithaeza
Ho tswa le ho kgutlela lapeng
Sheba Dividio Kaofela 

TSELA YA HO DULA O PHETSE HANTLE LE BA BANG

TSELA YA HO ITSHERELETSA LE HO SIRELETSA BA BANG
KA HO SEBEDISA DIATLANA LE SESIRELETSE SA SEFAHLEHO

TSELA YA HO THIBELA HO JALEHA HA MAFU KA HO ITLOSA HO BATHO

MEHLODI E EKELLEDITSWENG

Kopolla mme o hatise matshwao ao ho a sebidisa hae kapa mosebetsi e ya hlokahala.

Karohano ka sebaka

Tsela e sebetsang ya ho thibela ho jaleha ha mafu le tshwaetso, ke ho sebedisa karohano ka sebaka ka boomo.

Kamano

Ka baka la bophelo le tshireletso ya bohle, ka kopo tlohelang ho amana le ba bang ka nako ena, jwaleka.

Tsela ya Hlapa Matsoho

Ho hlatswa matsoho ke enngwe ya dintho tse bohlokwa tsa tsela ya ho thibela ho jaleha ha dikokwana-hloko.

Sanithaeza ya matsoho

Sanethaeza e sebediswa ho kopanela le tsa ho hlatswa matsoho tse ding, kapa moo ho senang metsi teng le sesepa, moo o ke keng wa di fumana ka bo haufi.


THAROLLO YA TIKOLOHO E KOTSI

Sebedisa d isebediswa tsa Scientology ho thusa ho fokotsa ho sotleha ha kelello ho kopaneng le ho itlosa bathong Nka lekala le khomphutareng le se nang tefello: