TSELA YA HO PHELA HANTLE
SENTHARA YA MEHLODI YA HO ITHIBELA

Bonnyane ba ho thibela bo hlahisa boholo ba phodiso.

Dibukana tsena tsa ho phela hantle di ngwetswe ho fana ka tsebo ya seo o ka se etsang ho thusa ho itlhokomela le ba bang.

Disebediswa kaofela, ho kenyelletsa le dibukana le matshwao a kopolleha.

Re ho kgothalletsa ho sebedisa le ho fana ka tsebo ena.

Le hoja re fana ka sebaka sa ho arohana, re mmoho ditabeng tsena.SHEBA DI VIDIO

Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang
Ho Jaleha ha Baktheria le Kokwana-hloko
Tsela ya ho Thibela ho Jaleha ha Mafu ka ho Itlosa ho Batho
Thlokomediso e ekeditsweng hae
E NTJHA
Thlokomediso e ekeditsweng mosebetsing
E NTJHA
Ho Hlwekisa le ho Sebedisa Sanithaeza
Ho tswa le ho kgutlela lapeng
Hlapa Matsoho
Sheba Dividio Kaofela 

TSELA YA HO DULA O PHETSE HANTLE LE BA BANG

TSELA YA HO ITSHERELETSA LE HO SIRELETSA BA BANG
KA HO SEBEDISA DIATLANA LE SESIRELETSE SA SEFAHLEHO

TSELA YA HO THIBELA HO JALEHA HA MAFU KA HO ITLOSA HO BATHO

MEHLODI E EKELLEDITSWENG

Kopolla mme o hatise matshwao ao ho a sebidisa hae kapa mosebetsi e ya hlokahala.

Karohano ka sebaka

Tsela e sebetsang ya ho thibela ho jaleha ha mafu le tshwaetso, ke ho sebedisa karohano ka sebaka ka boomo.

Kamano

Ka baka la bophelo le tshireletso ya bohle, ka kopo tlohelang ho amana le ba bang ka nako ena, jwaleka.

Tsela ya Hlapa Matsoho

Ho hlatswa matsoho ke enngwe ya dintho tse bohlokwa tsa tsela ya ho thibela ho jaleha ha dikokwana-hloko.

Sanithaeza ya matsoho

Sanethaeza e sebediswa ho kopanela le tsa ho hlatswa matsoho tse ding, kapa moo ho senang metsi teng le sesepa, moo o ke keng wa di fumana ka bo haufi.


SOLUTIONS FOR A DANGEROUS ENVIRONMENT

Scientology has tools you can apply to help relieve the mental anguish associated with isolation and overwhelm. Take the free online course: Solutions for a Dangerous Environment.