SEKALA SA TONE YA MAIKUTLO

THUTO YA INTHANETE

Ho thuto ena o tla ithuta:

  • Sekala sa maikutlo seo motho e mong le e mong a nang le sona ka bophelo ho tloha hodimo ho ya tlase.
  • Kamoo o ka bolelang esale pele boitshwaro ba motho eo e ka bang molekane wa hao, molekane wa kgwebo, mohiruwa kapa motswalle - pele o itlama ka kamano.
  • Desebediswa tse bonolo tseo o ka di sebedisang ho hodisa boemo ba hao kapa boemo ba maikutlo ba motho e mong.

Thuto ka Kakaretso

Ke hangata hakae o kileng wa utlwa motho a re, "ha ke mo utlwisise?" Ka dinako tse ding diketso tse sa lebellwang, tse sa utlwahaleng tse sa utlwahaleng di bonahala e le ntho e tlwaelehileng hara ba heso.

Nnete ke hore, ha ho so be le mokgwa o sebetsang wa ho bolela esale pele boitshwaro ba motho ho - fihlela - jwale.

L. Ron Hubbard o qapile mokgwa o jwalo mme o sebetsa ho batho bohle ntle le mokgelo.

Ke ya data ena, ho ka bolelwa esale pele boitshwaro ba motho eo e ka bang molekane wa hao, molekane wa kgwebo, mohiruwa kapa motswalle - pele o itlama ka kamano. Dikotsi tse amehang tshebedisanong ya batho di ka qojwa ka botlalo bakeng sa ho fokotswa ha o ka bolela esale pele hore na batho ba tla itshwara - jwang.

Ho utlwisisa le ho sebedisa thlaiso-leseding ya thuto ena, dikarolo tsohle tsa dikamano tsa batho le ho hlahisa ditholwana le ho kgotsofatsa haholwanyane. O tla tseba hore o tlwaelana le mang, eo o lokelang ho mo qoba, mme o tla kgona ho thusa ba keneng maemong a sa phutholohang le ba bang. Nahana ho tseba ,kamora nako e kgutswane haholo, hore na batho ba tla itswara jwang maemong afe kapa afe. O ka kgona. Nako le nako.

 

Dintlha tsa thuto

Tsela e bonolo ya ho Ithuta

Thuto ena e behilwe ka mokgwa wa Kgato ka nngwe, la tatelano ya ho bala mesebetsi le dipotso ho hlahloba kwitlisiso ya hao.

Pele o qala, ipopele tsela ya ho kena ya hao ho webesaete ya Scientology. Ha o se o kene, lenaneo le inthaneteng le tla ho tataisa ho ya ka Kgato ka nngwe ya thuto ho fihlela pheletsong ka disebediswa tse fanweng ho tswa ho webesaete ya Scientology.

Bolelele ba thuto

Dihora tse 6 (tsheletseng) ho isa ho tse 8 (robedi). O ka nna wa etsa thuto ena ka ho ya ha lebelo la hao Ka mantswe a mang. ha o a behelwa nako Thuto ena ke tshebeletso ya rona e tliswang ho wena ntle le tefello.

Disebediswa

Bukana: Sekala sa Tone ya Maikutlo
buka-kaelong ya Scientology

Disebediswa tsa thuto ya hao di kenyeletsa le thuto ya inthaneteng Ka mantswe a mang, ha o se o kene, o ka bala disebediswa inthaneteng hare ho lenaneo la thuto ha o etsa Kgato ka nngwe Re ho kgothalletsa ho kopolla ntle le tefelo kapa ho ithekela bukana, ho lekola le ho supisa ha o sa kena ho lenaneo la thuto.

Tlhokomelo

Ha ho etsahala ka nako e fe o ka hloka thuso ka thuto le mosebetsi wa hao, o se ke wa tsila-tsila ho ikopanya le motsamaise wa thuto eo o ka mo fumanang ka “o hloka thuso?” konopo ya thuto ya inthaneteng Motsamaise wa thuto ya inthaneteng o tla ho thusa le ho et sa hore o utlwisisa le ho finyella boholo le molemo wa disebediswa tsa thuto. Sephetho ke hore o tseba ka botlalo ho sebedisa tsebo e ka Hare moo.

Phethelo ya thuto

Ha o se o phethile Thuto ya Sekala sa Tone ya Maikutlo O tla fumana setefikeiti ka emeile.

 

Dipale tsa Tswelopele

“Kaha ke ile ka tlwaelana le bukana ya Sekala sa Madumo a Maikutlo, ke ile ka qala ho tlwaelana le batho. Ho tloha ho ithuteng le tshebedisong ya theknoloji ena, ke fumane melemo e meholo mme nakong ya ho ikwetlisa ke ile ka natefelwa ke ho buisana le batho ba bangata.

“Ke sebedisa Tekanyo ya Modumo le tsebo ya ho e sebedisa, ke nahanisisitse ka diketsahalo tse ngata tsa bophelo mme ke fetotse dikamano tsa ka le batho. Baahisani le barekisi mabenkeleng ba kgaoditse ho nkgalefisa. Ha re ntse re ikwetlisa, ho ne ho le monate ho bona pososelo le difahleho tsa batho tse kgotsofetseng.

“Ka tsebo ena le tsebo ena ya ho eketsa modumo wa maikutlo a ba bang — tsohle di a kgonahala! Bophelo bo ba monate le ho feta.”

N.M.


“Sekale sa Modumo wa Maikutlo e bile sesebediswa se ntumelletseng ho lekola maikutlo a batho ba bang le hore na ba tla itshwara jwang ditlhalosong tse ding. Hona feela ho fana ka lesedi le leholo la hore na motho o tla itshwara jwang.

“Bosiung bona ke ne ke sebedisa theknoloji ena mme ke lekola metswalle ya ka. Ba ne ba tletleba mme ba hlahisa dintlha tse mpe ka motswalle, mme butle-butle ke ile ka shebella ha sena se ba theola ka sekgahla se fosahetseng sa modumo. Leha ho le jwalo, disebediswa tseo ke di fuweng thutong a Sekale sa Modumo wa Maikutlo di ntumelle ho lemoha sena hanghang, mme ka potlako ke arabele ka ho di kenya ka modumo o phahameng, ho di kgutlisa ka katleho sekala sa modumo wa maikutlo.

“Ka tlwaelo nka be ke beha taba ena fatshe ka taba e swabisang, empa jwale ke elellwa ditlamorao tsa ditlhaloso le taba ya hore ditlhaloso di ne di hlahisa mohopolo — oo e neng e se mohopolo o motle kapa o nepahetseng — o thusa ho theola batho bana ho tekanyo ya modumo wa maikutlo.

“Ha ho mohla nkileng ka fumana sesebediswa se sebetsang ka mokgwa o tshwanang ho kgona ho tsosa maikutlo a motho e mong. Bosiung bona, ha mosebetsi-mmoho le yena a ne a le bonolo haholo ha mosadi wa hae a ntse a mo hlonamisa, ke ile ka kgona ho mo hodisa ka sekala sa modumo, mme ka hlokomela hore le yena o kgahlisa mosadi wa hae, a thusa ho mo phahamisa sekaleng.

“Sesebediswa sena ke boiphihlelo bo bong boo ke ithutileng bona, boo ke sa tsebeng hore na ke phetse jwang ntle le bona.”

C.H.